РАДИОТО, ЕДНО ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ОТКРИТИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ДОСТОЙНО ДА БЪДЕ И ТВОЕ ХОБИ! - ОБСЪЖДАНЕ

Радиолюбителството възниква като явление в края на XIX и началото на ХХ век. Предпоставки за появата на радиото, а с него и на радиолюбителството могат да се открият още в трудовете на Джеймс Максуел и Хайнрих Херц, но решаващи са последвалите откритията и изобретенията на Александър Попов /Русия/ и Джулиелмо Маркони /Италия/. На 7 май 1895 год. руския учен Александър Попов демонстрира пред Руското физико-химическо дружество своето

изобретение, придобило нарицателното име "грозоотметчик". Това е първата документирана информация, практически свързана с изобретяването на радиото. През юни 1896 год. италианецът Джулиелмо Маркони патентова в Англия "Система за далечно предаване на електрически сигнали и импулси". В годините преди първата световна война се появяват и първите радиолюбители. В самото на чало те само конструират радиоапаратура и следят връзките на служебните радиостанции, а по късно се появява и закономерния стремеж за осъществяването на двустранни радиовръзки. Радиолюбителите още с откриването на радиото стават пионери в изследване на разпространението на радиовълните. Появяват се първите радиолюбителски организации, първоначално сдружения, по-късно национални организации.

България следва общото развитие на радиотехниката и радиокомуникациите. У нас първата безжична искрова телеграфна станция е построена при Франгя край Варна. Монтажът е завършен през 1910 год.

На 5 юни 1926 год. група софийски граждани провеждат събрание в салона на софийското градско казино за учредяване на "Български радиоклуб". Това може да се смята за рожденната дата на организираното радиолюбителско движение в България. Основатели са 38 души сред които инженери, радиотехници, военни, един търговец и един директор на строително дружество. Според приетия устав основната цел на радиоклуба е "да просвещава и обединява всички лица, които се интересуват от радиото и да съдейства за въвеждането, усъвършенстването и разпространението му у нас. Трябва да се подчертае, че до 1944 година в страната не е имало официално лицензирани радиолюбители поради наложения държавен монопол върху радиоразпръскването.

На 12 септември 1947 г. за пръв път заседава Инициативният комитет на радиолюбителството, който набелязва насоки за развитие на движението в България. В края на 1947 г. започва изграждането на „Народния съюз за спорт и техника“, където е включена радиолюбителската дейност. През март 1948 г. е проведен официално учередителният конгрес на организацията. Като подразделение към НССТ е създаден Комитет по радиолюбителство.

Първата клубна любителска радиостанция в България започва работа на 25 декември 1949 г. с инициал LZ1AA от София. Тя е клубна радиостанция на Народния Съюз за Спорт и Техника.

И така предвид факта, че първите инициали са предоставяни не на лица или организации, а на самите радиопредавателни технически средства се оказва, че организирания през 1959 година радиоклуб LZ21KAA при ІІ район на гр. София, фактически започва своята дейност с апаратурата на първата клубна любителска радиостанция в България – LZ1AA. Така, че през 2019 година отбелязваме 60 годишнината от създаването на софийския радиоклуб LZ1KAA и 70 годишнината от работата на първата клубна радиостанция в България.

Няма да се спираме детайлно на историята на радиолюбителското движение между 1945 и 1989 година. Трябва да се отбележи само, че в този период държавата определено осъзнава неговото значение за отбраната на страната и изграждането на професионални кадри в сферата на комуникациите, механизацията и автоматизацията на новоизграждащата се промишленост в страната. Много младежи чрез радиоклубовете намериха както приятели за цял живот, така и откриха своята професия.

След промените през 1989 година държавата тотално прекрати подкрепата си за радиолюбителите. Нещо повече изгражданата десетилетия материално техническа база бе разграбена, унищожена и оставена на разрухата. Радиолюбителското движение обаче се оказа жилаво. През 1991 година организационно движението бе възстановено, като бе регистрирано съгласно новото променено законодателство – Закона за лицата и семейството, а по-късно и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тази юридическа форма на съществуване осигури над 20 години живот на организацията без наличието на никакво финансиране от страна на държавата. С общи усилия на радиолюбителите от страната се регламентира нормативната база на движението и взаимодействието му с държавните организации, имащи отношение към лицензирането на радиолюбителите. Българската Федерация на Радиолюбителите /БФРЛ/ вървеше по своя нов демократичен път на развитие и успешно се справяше със задълженията си да представлява българските радиолюбители. През този период тя успешно утвърждава и участието си в Международната радиолюбителска организация /IARU/, като в страната ни се провеждат значителен брой международни радиолюбителски мероприятия. През този период лицензираните радиолюбители в страната достигат цифрата 6000.    

През 2003 година обаче, група от радиолюбители, около 20 на брой на общо събрание на организацията с цел да се осигури финансиране от страна на държавата променят устава и и от организация представляваща лицензирани радиолюбители я пререгистрират като организация представляваща спортни клубове. Стига се до парадокса десетина радиолюбители да избират себе си и да представляват всички 6000 лицензирани радиолюбители в България.

Финансиране от държавата така и не е осъществено, но са нарушени демократичните основи на организацията и е наложено използването и в личен интерес от отделни радиолюбители.

Независимо от многобройните опити на редови радиолюбители да искат от УС на БФРЛ да се възстанови демократичността и условита при първоначалната регистрация на организацията през 1991 година, това вече повече от 10 години се отказва.

Радиоклубът ни LZ1KAA след като напълно законосъобразно постави пред съда проблемите на организацията и незаконните действия на УС, бе изключен от нея без никакви аргументи и обяснения.

Отчитайки значението на хобито ни и възможностите, които то ни предоставя, днес на нашия 60 годишен юбилей ние продължаваме дейността си убедени, че любовта към радиото и техниката може да съдейства и в настоящия етап от развитието на страната ни при израстването и усъвършенстването на много млади хора, които в това хоби могат да намерят, както основа за тяхното бъдещо професионално развитие, така и да се срещнат с много приятели от голямото семейство на радиолюбителите от цял свят.

Днес ние радиолюбителите от Софийския радиоклуб LZ1KAA, като продължители на традициите на българските радиолюбители основали през 1926 година в гр. София първия Български радиоклуб, като продължители на делото на софийските радиолюбители използвали първи клубна радиолюбителска станция с инициал LZ1AA през 1949 година с чиято апаратура е стартирал дейността си радиоклубът ни LZ1KAA:

- Отчитайки значението и ролята на радиото в развитието на обществото;

- Продължавайки традициите на българското радиолюбителство;

- Вземайки предвид динамиката на развитие на съвременните технически и комуникационни средстава и неразривната връзка между комуникационните и компютърните системи; 

- Давайки си сметка от необходимостта и важността за предаването на практически знания и опит между поколенията;

- Оценявайки нуждата от взаимопомощ и съдействие между членовете на общността;

- Съобразявайки се с мащабното навлизане на комуникационните и информационни технологии в живота ни;

- Приемайки, че сега действащата национална, българска радиолюбителска организация не е представителна и не изразява пълноценно и обективно интересите на болшинството радиолюбители в страната, както и че не можем да разчитаме на проява на колегиално разбиране и инициатива за общи действия за промени за възстановяване на демократичното начало заложено при регистрирането на организацията през 1991 година;

Приемаме настоящия документ, като израз на желанието ни да се положи ново началото на изграждането на Софийско радиолюбителско общество /името СРО е работно, реалното име на организацията ще бъде избрано от всички членове след обсъждане/, което ще работи за:

-  Разясняване и популяризиране ролята и значението на средствата за комуникация, основаващи се на базата на разпространението на радиовълните;

- Съдействие на образователната система при запознаването на младите хора със същността и възможностите на радиото, разпространението на радиовълните и на други принципи и явления, касаещи комуникационните, информационни и компютърни технологии;

- Широкото използване възможностите на интернет и всички средства предоставяни от мрежата за обучение, разпространение и популяризиране на радиолюбителството като хоби;

- Обезпечаване на помощ за членовете си и съдействие в случаи на кризи бедствия и аварии. В случай на проявено желание и инициатива за сътрудничество организацията може да работи съвместно, както с държавни и общински структури, така и със структури нуждаещи се от съдействие при осигуряването на комуникации, съгласно нормативните изисквания в тази област;

- Организацията ще се съобразява изцяло с нормативната уредба и изискванията на държавните институции, имащи отношение към лицензирането на радиолюбителите и регламентиращи правилата за дейността им.

Основни правила и принципи при изграждането на организацията:

- софийската радиолюбителска общност /Софийски радиоклуб/ обединява лицензирани радиолюбители и хора интересуващи се от възможностите на радиовълните и други форми за пренос и обработка на информацията;

- в общността могат да членуват и физически и юридически лица;

- организацията се създава в интерес на членовете си.

- всички членове имат правото да участват наравно при обсъждането на въпросите от общ интерес и при взимането на решения. За тази цел в организацията се изгражда система чрез която въпросите могат да се обсъждат и да се гласува дистанционно;

- членовете на организацията се информират регулярно и могат да споделят мненията си свободно, с което се цели обективност на оценките и правилен избор;

- решенията могат да бъдат вземани с консенсус, с единодушие или с мнозинство според желанието на участниците, в зависимост от конкретните задачи. Всички, които са повлияни от решенията трябва да имат правото да ги обсъждат и да участват при утвърждаването им.

- членството в организацията е изцяло на доброволен прицип;

- членовете на организацията спазват демократично приетите от организацията правила; 

- хоризонталната комуникация между членовете е важна необходимост за изграждането на жизнена и действена организация. Редовната комуникация между радиолюбителите създава надеждна не-йерархична мрежа, която служи да координира необходимите и действия.

- организацията има колективно ръководство от трима пряко избрани от всички членове радиолюбители;

-  към организацията може да бъде избиран консултативен съвет /може и да не бъде избиран, ако така се реши от членовете на организацията/ от радиолюбители с продължителен стаж и богат опит. Всеки член на Консултативния съвет се избира с пряко гласуване и изборът му е оценка за неговия принос за развитието на движението.

- организацията може да изгражда на територията на гр. София районни структури, които имат право сами да определят начина си на сдружаване и действие.

- членовете на организацията - физически лица не плащат членски внос. В случай на планиране и провеждане на общи мероприятия, същите се финансират от участващите в тях по равно в зависимост от конкретно направените реални разходи. Възможно е доброволно спонсориране на организацията, както с финансови средства, така и чрез поемане на определени нейни разходи.

- членовете, юридически лица заплащат членски внос в размер определен от самите тях, като организацията изгражда система за рекламирането им на сайта си и при провеждането на различни мероприятия в които тя участва;

- организацията, както и всеки нейн член, може да кандидатста и за член на EURAO;

- ново предложение - за нови членовете на организацията след заявено от тяхна страна желание за членство да се гласува утвърждаването им от всички членове;

На този етап не се предлага решение за регистриране на юридическо лице, както и за конкретно име. Въпросът за типа на евентуалното регистрирано юридическо лице и за името ще бъде поставен на обсъждане от членовете и по този въпрос ще бъде взето колективно решение.

При желание за членство в EURAO виж повече ТУК.

Координатори на проекта са: Николай Ботев - LZ1PV, Кирил Соколов - LZ7AA и Петър Сейменски - LZ3LZ

Документът е отворен за всякакви мнения, допълнения и обсъждания.

Мнения, предложения и бележки можете да изпратите на е-мейл  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Помните ли преди като нямаше социални мрежи, как на никой не му пукаше къде сте, какво ядете и какво пиете? И сега е така.

АКО РЕШИТЕ РАДИОТО ДА СТАНЕ ВАШЕ ХОБИ...

*

Вие ще придобиете технически познания и умения, ще имате стимул да изучавате чужди езици, ще имате приятели в далечни страни и най-приятното вашето хоби може да стане ваша професия.


Имате въпроси или се нуждаете от съвет...

Потърсете ни на: +359 88 8541740 или ни пишете на: lz1rf@lz1kaa.com, или във форума на LZ1KAA

 

 

Необходима ви е помощ...

Не се притеснявайте да попитате. Ако можем ще ви отговорим. Но имайте предвид, че ние всички постоянно се учим.


Искате практически да се запознаете с хобито

Обадете ни се, ще ви поканим да присъствате на някой от контестите в които участваме.